Svorio netekimas horizonte lexington ky

Despite advances in genetic sequencing and other technology, time - to - diagnosis typically takes several years. Gusevas 6 Laivai liko be pėdsakų nežinomu atstumu.

When it is placed on the market with the guard it shall be regarded as one product; g iš dalies sukomplektuota mašina — tai agregatas, kuris yra beveik mašina, tačiau pats negali veikti pagal konkrečią paskirtį.

Lieknėjantis kailinis kailis. Vitulskienės įvaizdžio Top 5

Varančioji sistema yra iš dalies sukomplektuota mašina. A drive system is partly completed machinery. Svorio netekimas horizonte lexington ky, for machinery, the hazards referred to in Annex I are wholly or partly covered more specifically by other Community Directives, this Directive shall not apply, or svorio netekimas horizonte lexington ky cease to apply, to that machinery svorio netekimas horizonte lexington ky respect of such hazards from the date of implementation of those other Directives.

Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mašinos galėtų būti pateikiamos į rinką ir arba pradedamos naudoti tik tuomet, jei jos atitinka atitinkamas šios direktyvos nuostatas ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir saugai arba, tam tikrais atvejais, naminiams gyvūnams ir turtui, kai yra tinkamai sumontuotos ir prižiūrimos bei naudojamos pagal paskirtį arba tokiomis sąlygomis, kurios gali būti pagrįstai numatytos. Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių užtikrinti, kad iš dalies sukomplektuotos mašinos galėtų būti pateikiamos į rinką tik tuomet, jei jos atitinka atitinkamas šios direktyvos nuostatas.

Member States shall take all appropriate measures to ensure that partly completed machinery can be placed on the market only if it satisfies the relevant provisions of this Directive. Valstybės narės įsteigia arba paskiria kompetentingas institucijas, kurios kontroliuotų mašinų ar iš dalies sukomplektuotų mašinų atitikimą 1 ir 2 dalyse išdėstytoms nuostatoms. Member States shall institute or appoint the competent authorities to monitor the conformity of machinery and partly completed machinery with the provisions set out in paragraphs 1 and 2.

Valstybės narės apibrėžia 3 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų uždavinius, struktūrą ir įgaliojimus valgiai numesti svorio lengvai apie tai bei kitus tolesnius pakeitimus praneša Komisijai bei kitoms valstybėms tikslinė data numesti svorio. Member States shall define the tasks, organisation and powers of the competent authorities referred to in paragraph 3 and shall notify the Commission and other Member States thereof and also of any subsequent amendment.

Prieš pateikdamas į rinką mašinas ir arba pradėdamas jas naudoti, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas: 1. Prieš pateikdamas į rinką iš dalies sukomplektuotą mašiną gamintojas ar jo įgaliotas atstovas užtikrina, kad 13 straipsnyje nurodyta procedūra būtų užbaigta. Before placing partly completed machinery on the market, the manufacturer or his authorised representative shall ensure that the procedure referred to in Article 13 has been completed.

History of Waveland State Historic Site - Lexington, KY

Atlikdamas 12 svorio netekimas horizonte lexington ky nurodytą procedūrą, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas turi turėti būtinas priemones, skirtas užtikrinti, kad mašina atitiktų I priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, arba turi turėti galimybę tokiomis priemonėmis naudotis. For the purposes of the procedures referred to in Article 12, the manufacturer or his authorised representative shall have, or shall have access to, the necessary means of ensuring that the machinery satisfies the essential health and safety requirements set out in Annex I.

Where machinery is also the subject of other Directives relating to other aspects and providing for the affixing of the CE marking, the marking shall indicate that the machinery also conforms to the provisions of those other Directives. Išsamesnė informacija apie taikomas direktyvas, kaip paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pateikiama EB atitikties deklaracijoje. However, where one or more of those Directives allow the manufacturer or his authorised representative to choose, during a transitional period, the system to be applied, the CE marking shall indicate conformity only to the provisions of those Directives applied by the manufacturer or his authorised representative.

Particulars of the Directives applied, as published in the Official Journal of the European Union, shall be given on the EC declaration of conformity. Valstybės narės negali drausti, riboti ar trukdyti pateikti į rinką ir arba pradėti naudoti savo teritorijoje mašinas, kurios atitinka šios direktyvos reikalavimus.

vaikinas praranda kūno riebalus

Valstybės narės negali drausti, riboti ar kliudyti pateikti į rinką iš dalies sukomplektuotas mašinas, kurių gamintojas ar jo įgaliotas atstovas pagal II priedo 1 dalies B skirsnį pareiškia, kad jas ketinama įmontuoti į kitas mašinas arba sujungti su kitomis iš dalies sukomplektuotomis mašinomis siekiant sukurti naują mašiną. Member States shall not prohibit, restrict or impede the placing on the market of partly completed machinery where the manufacturer or his authorised representative makes a declaration of incorporation, referred to in Annex II, part 1, Section B, stating that it is to be incorporated into machinery or assembled with other partly completed machinery to form machinery.

yra liekninančios pieštukų sijonai

Prekybos mugėse, parodose, per demonstravimus ir panašiuose renginiuose valstybės narės nedraudžia demonstruoti mašinų ar iš dalies sukomplektuotų mašinų, kurios neatitinka šios direktyvos nuostatų, jeigu matomas ženklas aiškiai nurodo, kad tokios mašinos šių nuostatų neatitinka ir kad jos nebus prieinamos tol, kol svorio netekimas horizonte lexington ky atitiktis nebus pasiekta. Be to, demonstruojant šias atitikties neturinčias mašinas ar iš dalies sukomplektuotas mašinas, turi būti imamasi reikiamų saugos priemonių žmonių saugumui užtikrinti.

At trade fairs, exhibitions, demonstrations, and such like, Member States shall not prevent the showing of machinery or partly completed machinery which does not conform to this Directive, provided that a visible sign clearly indicates that it does not conform and that it will not be made available until it has been brought into conformity.

Furthermore, during demonstrations of such non-conforming machinery or partly completed machinery, adequate safety measures shall be taken to ensure the protection of persons. Member States shall regard machinery bearing the CE marking and accompanied by the EC declaration of conformity, the content of which is set out in Annex II, part 1, Section A, as complying with the provisions of this Directive.

Mašinos, pagamintos pagal darnųjį standartą, nuorodos į kurį yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikomos atitinkančiomis esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, kuriems taikomas tas darnusis standartas. Machinery manufactured in conformity with a harmonised standard, the references to which have been published in the Official Journal of the European Union, shall be presumed to comply with the essential health and safety requirements covered by such a harmonised standard.

Nuorodas į darniuosius standartus skelbia Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. The Commission shall publish in the Official Journal of the European Union the references of the harmonised standards.

Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių, įgalinančių socialinius partnerius nacionaliniu lygiu daryti įtaką darniųjų standartų rengimo ir priežiūros procesams. Member States shall take the appropriate measures to enable the social partners to have an influence at national level on the process of preparing and monitoring the harmonised standards.

Komisija, laikydamasi 22 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos, gali imtis visų būtinų priemonių, kad būtų įgyvendintos nuostatos, susijusios su šiais klausimais: 1.

Document 32006L0042

The Commission, acting in accordance with the procedure referred to in Article 22 3may take any appropriate measure to implement the provisions relating to the following points: a 2 straipsnio c punkte nurodyto pavyzdinio saugos įrangos sąrašo, pateikto V priede, atnaujinimu; a updating of the indicative list of safety components in Annex V referred to in point c in Article 2; b 9 straipsnyje nurodytų mašinų pateikimo į rinką apribojimu.

Komisija, laikydamasi 22 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, gali imtis visų būtinų priemonių, susijusių su šios direktyvos įgyvendinimu ir taikymu praktikoje, įskaitant priemones, užtikrinančias valstybių narių bendradarbiavimą tarpusavyje ir su Komisija, kaip numatyta 19 straipsnio 1 dalyje.

doboy svorio netekimas

The Commission, acting in accordance with the procedure referred to in Article 22 2may take any appropriate measure connected with the implementation and practical application of this Directive, including measures necessary to ensure cooperation of Member States with each geriausias būdas greičiau sudeginti riebalus and with the Commission, as provided for in Article 19 1.

Jeigu, laikydamasi 10 straipsnyje nustatytos tvarkos, Komisija nusprendžia, kad darnusis standartas nevisiškai atitinka I priede nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, kuriuos jis apima, Komisija, remdamasi šio straipsnio 3 dalimi, gali imtis priemonių, įpareigojančių valstybes nares uždrausti arba riboti pateikti į rinką mašinas, kurių techninės savybės kelia pavojų dėl standarto trūkumo, arba taikyti tokioms mašinoms svorio netekimas horizonte lexington ky sąlygas.

When, in accordance with the procedure referred to in Article 10, the Commission considers that a harmonised standard does not entirely satisfy the essential health and safety requirements which it covers and which are set out in Annex I, the Commission may, in accordance with paragraph 3 of this Article, take measures requiring Member States to prohibit or restrict the placing on the market of machinery with technical characteristics presenting risks due to the shortcomings in the standard or to make such machinery subject to special conditions.

Jeigu, laikydamasi 11 straipsnyje nustatytos tvarkos, Komisija nusprendžia, kad valstybės narės taikoma priemonė yra pagrįsta, Komisija, remdamasi šio straipsnio 3 dalimi, gali imtis priemonių, įpareigojančių valstybes nares uždrausti arba riboti pateikti į rinką mašinas, keliančias tokį pat pavojų dėl jų techninių savybių, arba taikyti tokioms mašinoms specialias sąlygas. When, in accordance with the procedure referred to in Article 11, the Commission considers that a measure taken by a Member State is justified, the Commission may, in accordance with paragraph 3 of this Article, take measures requiring Member States to prohibit or restrict the placing on the market of machinery presenting the same risk by virtue of its technical characteristics or to make such machinery subject to special conditions.

Bet kuri valstybė narė gali prašyti Komisijos ištirti 1 dalyje minėtų priemonių poreikį.

Svorio netekimas oxford ma

Any Member State may request the Commission to examine the need for the adoption of the measures referred to in paragraph 1. In the cases referred to in paragraph 1, the Commission shall consult the Member States and other interested parties indicating the measures it intends to take, in order to ensure, at Community level, a high level of protection of the health and safety of persons.

Tinkamai atsižvelgdama į šių konsultacijų rezultatus, Komisija 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka priima reikiamas priemones. Taking due account of the results of this consultation, it shall adopt the necessary measures in accordance with the procedure referred to in Article 22 3.

Komitetas be delsimo pareiškia savo nuomonę. Atsižvelgdama į komiteto nuomonę, Komisija nusprendžia skelbti, neskelbti, skelbti su apribojimais, palikti, palikti su apribojimais arba atšaukti nuorodas į atitinkamą darnųjį standartą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

klivlando svorio metimas dr

The committee shall deliver an opinion without delay. In the light of the committee's opinion, the Commission shall decide to publish, not to publish, to publish with restriction, to maintain, to maintain with restriction or to withdraw the references to the harmonised standard svorio netekimas horizonte lexington ky in the Official Journal of the European Union.

Valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kokias tokias priemones, nurodydama svorio netekimas horizonte lexington ky sprendimo priežastis, ypač jei neatitikimo priežastis yra: 2. The Member State shall immediately inform the Commission and the other Member States of any such measure, indicating the reasons for its decision and, in particular, whether the non-conformity is due to: a neatitikimas esminiams reikalavimams, minimiems 5 straipsnio 1 dalies a punkte; a failure to satisfy the essential requirements referred to in Article 5 1 a ; b neteisingas 7 straipsnio 2 dalyje minimų darniųjų standartų taikymas; b incorrect application of the harmonised standards referred to in Article 7 2 ; c pačių 7 straipsnio 2 dalyje minimų darniųjų standartų trūkumai.

svorio metimas cvs

Komisija nedelsdama pradeda konsultuotis su atitinkamomis šalimis. The Commission shall enter into consultation with the parties concerned without delay. Pasikonsultavusi Komisija sprendžia, ar valstybės narės taikomos priemonės yra pagrįstos, ir apie savo sprendimą praneša priemones taikiusiai valstybei narei, kitoms valstybėms narėms ir gamintojui arba jo įgaliotam atstovui.

The Commission shall consider, after this consultation, whether or not the measures taken by the Member State are justified, and it shall communicate its decision to the Member State which took the initiative, the other Member States, and the manufacturer or his authorised representative. Kai 1 dalyje nurodytos priemonės grindžiamos darniųjų standartų trūkumais ir kai valstybė narė, kuri ėmėsi priemonių, išlaiko priemonių atžvilgiu savo ankstesnę poziciją, Komisija arba valstybė narė inicijuoja 10 straipsnyje nurodytą procedūrą.

Where the measures referred to in paragraph 1 are based on a shortcoming in the harmonised standards and if the Member State which instigated the multi slim cena maintains its position, the Commission or the Member State shall initiate the procedure referred to in Article Komisija praneša kitoms valstybėms narėms.

Where machinery does not conform and bears the CE marking, the competent Member State shall take appropriate action against whomsoever has affixed the marking and shall so inform the Commission. The Commission shall inform the other Member States.

Komisija užtikrina, kad valstybės narės būtų informuojamos apie šios procedūros eigą ir rezultatus. The Commission shall ensure that Member States are kept informed of the progress and outcome of the procedure. Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas, siekdamas patvirtinti, jog mašinos atitinka šios direktyvos nuostatas, svorio netekimas horizonte lexington ky vieną iš 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų atitikties įvertinimo procedūrų.

The manufacturer or his authorised representative shall, in order to certify the conformity of machinery with the provisions of this Directive, apply one of the procedures for assessment of conformity described in paragraphs 2, 3 and 4. Kai mašinos nėra nurodytos IV priede, gamintojas ar jo įgaliotas atstovas atitikties įvertinimo procedūrą taiko kartu su VIII priede numatyta mašinų gamybos vidaus patikra.

Where the machinery is not referred to in Annex IV, the manufacturer or his authorised representative shall apply the procedure for assessment of conformity with internal checks on the manufacture of machinery provided for in Annex VIII. Kai mašinos yra nurodytos IV priede ir gaminamos pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytus darniuosius standartus, ir jeigu šie standartai apima visus atitinkamus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas taiko vieną iš šių procedūrų: 3.

Where the machinery is referred to in Annex IV and manufactured in accordance with the harmonised standards referred to in Article 7 2and provided that those standards cover all of the relevant essential health and safety requirements, the manufacturer or his authorised representative shall apply one of the following procedures: a atitikties įvertinimo procedūrą kartu su VIII priede numatyta mašinų gamybos vidaus patikra; a the procedure for assessment of conformity with internal checks on the manufacture of machinery, provided for in Annex VIII; b IX priede nurodytą Svorio netekimas horizonte lexington ky tipo tyrimo procedūrą bei VIII priedo 3 punkte numatytą mašinų gamybos vidaus patikrą; b the EC type-examination procedure provided for in Annex IX, plus the internal checks on the manufacture of machinery provided for in Annex VIII, point 3; c X priede numatytą visapusio kokybės užtikrinimo procedūrą.

Kai mašinos yra nurodytos IV priede ir gaminamos nesilaikant 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų darniųjų standartų arba jų laikomasi tik iš dalies, arba jei darnieji standartai apima ne visus atitinkamus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, arba jei tokių standartų tiriamoms mašinoms apskritai nėra, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas taiko vieną iš šių procedūrų: 4.

Where the machinery is referred to in Annex IV and has not been manufactured in accordance with the harmonised standards referred to in Article 7 2or only partly in accordance with such standards, or if the harmonised standards do not cover all the relevant essential health and safety requirements or if no harmonised standards exist for the machinery in question, the manufacturer or his authorised representative shall apply one of the following procedures: a IX priede nurodytą EB tipo tyrimo procedūrą bei VIII priedo 3 punkte numatytą mašinų gamybos vidaus patikrą; a the EC type-examination procedure provided for in Annex IX, plus the internal checks on the manufacture of machinery provided for in Annex VIII, point 3; b X priede numatytą visapusio kokybės užtikrinimo procedūrą.

Iš dalies sukomplektuotų mašinų gamintojas arba jo įgaliotas atstovas, prieš pateikdamas jas į rinką, užtikrina, kad: 1. The manufacturer of partly completed machinery or his authorised representative shall, before placing it on the market, ensure that: a yra parengta VII priedo B dalyje nurodyta atitinkama techninė dokumentacija; a the relevant technical documentation described in Annex VII, part B is prepared; b yra parengtos VI priede nurodytos surinkimo instrukcijos; b assembly instructions described in Annex VI are prepared; c yra sudaryta II priedo 1 dalies B skirsnyje nurodyta įmontavimo deklaracija.

Surinkimo instrukcijos ir įmontavimo deklaracija pateikiamos kartu su iš dalies sukomplektuotomis mašinomis, o kai šios mašinos įmontuojamos į galutinę mašiną, sudaro šios mašinos techninės bylos dalį.

Svorio metimo rio rancho nm - Svorio netekimas oxford ma

The assembly instructions and the declaration of incorporation shall accompany the partly completed machinery until it is incorporated into the final machinery and shall then form part of the technical file for that machinery. Valstybės narės praneša Komisijai bei kitoms valstybėms narėms apie įstaigas, kurias jos paskyrė atlikti 12 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytą atitikties įvertinimą pateikiant į rinką, taip pat apie konkrečias atitikties įvertinimo procedūras ir mašinų kategorijas, kurioms šios įstaigos buvo paskirtos, bei apie šioms įstaigoms Komisijos iš anksto paskirtus identifikacinius numerius.

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visus tolesnius pakeitimus. Member States shall notify the Commission and svorio netekimas horizonte lexington ky other Member States of the bodies which they have appointed to carry out the assessment of conformity for placing on the market referred to in Article 12 3 and 4together with the specific conformity assessment procedures and categories of machinery for which these bodies have been svorio netekimas horizonte lexington ky and the identification numbers assigned to them beforehand by the Commission.

Member States shall notify the Commission and other Member States of any subsequent amendment. Valstybės narės užtikrina, kad būtų reguliariai tikrinama, kaip notifikuotosios įstaigos laikosi XI priede nustatytų kriterijų.

Pareikalavus notifikuotoji įstaiga pateikia visą atitinkamą informaciją, įskaitant biudžeto dokumentus, kuri įgalintų valstybę narę užtikrinti XI priedo reikalavimų vykdymą. The Member States shall ensure that the notified bodies are monitored regularly to check that they comply at all times with the criteria set out in Annex XI.

The notified body shall provide all relevant information on request, including budgetary documents, to enable svorio netekimas horizonte lexington ky Member States to ensure that the requirements of Annex XI are met.

  1. Lieknėjimo klubai milton keynes
  2. Mach 4 riebalų degintojas
  3. EUR-Lex - L - EUR-Lex
  4. Also, see synonyms on the website Wiktionary.
  5. Ar galiu prarasti pilvo riebalus nėščia

Valstybės narės, vertindamos notifikuotinas arba jau notifikuotas įstaigas, taiko XI priede nurodytus kriterijus.

Member States shall apply the criteria set out in Annex XI in assessing the bodies to be notified and the bodies already notified. Susipažinimui Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia notifikuotųjų įstaigų sąrašą kartu su jų identifikaciniais numeriais ir užduotimis, kurioms atlikti jos yra paskirtos. Ji rūpinasi, kad sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

The Commission shall publish in the Official Journal of the European Union, for information, a list of the notified bodies and their identification numbers and the tasks for which they have been notified.

The Commission shall ensure that this list is kept up to date. Įstaigos, atitinkančios vertinimo kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose, nuorodos į kuriuos yra skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikomos atitinkančiomis atitinkamus kriterijus.

Bodies meeting the assessment criteria laid down in the relevant harmonised standards, the references of which shall be published in the Official Journal of the European Union, shall be presumed to fulfil the relevant criteria.

Jei notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė arba nebevykdo atitinkamų šios direktyvos reikalavimų arba kad EB tipo tyrimo sertifikatas arba kokybės užtikrinimo sistemos patvirtinimas neturėjo būti išduotas, ji, atsižvelgdama į proporcingumo principą ir išsamiai nurodydama priežastis, sustabdo išduoto sertifikato ar patvirtinimo galiojimą, jį atšaukia arba apriboja jo veikimą, kol tokių reikalavimų vykdymo neužtikrina gamintojo įgyvendinamos atitinkamos korekcinės priemonės.

Sertifikato ar patvirtinimo sustabdymo, atšaukimo arba bet kokio jo apribojimo atveju, arba tais atvejais, kai gali prireikti kompetentingos institucijos įsikišimo, notifikuotoji įstaiga apie tai pagal 4 straipsnį praneša kompetentingai institucijai.

Valstybė narė be delsimo informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją. Turi būti numatyta prieinama apeliacijos procedūra. If a notified body finds that relevant requirements of this Directive have not been met or are no longer met by the manufacturer svorio netekimas horizonte lexington ky that an EC type-examination certificate or the approval of a quality assurance system should not have been issued, it shall, taking account of the principle of proportionality, suspend or withdraw the certificate or the approval issued or place restrictions on it, giving detailed reasons, unless compliance with such requirements is ensured by the implementation of appropriate corrective measures by the manufacturer.

In the event of suspension or withdrawal of the certificate or the approval or of any restriction placed on it, or in cases where intervention by the competent authority may prove necessary, the notified body shall inform the competent authority pursuant to Article 4. An appeal procedure shall be available.

tae bo greitas riebalų nuostolis